Polityka prywatności

Niniejsza polityka prywatności dotyczy wyłącznie strony internetowej www.stadjestem.pl zwanej dalej: Portalem i zawiera informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych i inne informacje dotyczące użytkowników ww. Portalu. Prywatność użytkowników odwiedzających Portal jest dla Organizatora szczególnie ważna. Dane przekazane przez użytkowników oraz dane gromadzone automatycznie są wykorzystywane jedynie do celów wskazanych w niniejszej polityce prywatności oraz regulaminie Konkursu na esej lub film poświęcony inspirującej, ciekawej postaci będącej krewnym.

Informacje

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, zwane dalej RODO) informujemy, iż:

 1. Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Uczestników Konkursu jest Fundacja Instytut Stanisława Staszica z siedzibą w Warszawie (02-972) przy ul. Al. Rzeczpospolitej nr. 2 lok. 10 (Organizator). Kontakt z administratorem możliwy jest pod powyższym adresem pocztowym lub pod adresem stadjestem@instytutstaszica.org.
 2. Dane osobowe Uczestnika Konkursu i jego opiekuna prawnego, będą przetwarzane w następujących celach:
  • organizacji, promocji i przeprowadzenia Konkursu zgodnie z Regulaminem,
  • kontaktu oraz obsługi, dochodzenia i obrony w razie zaistnienia roszczeń,
  • wypełnienia obowiązków prawnych, w tym wynikających z przepisów prawa podatkowego,
  • udzielania odpowiedzi na reklamacje zgłoszone w Konkursie,
  • poprawnego działania Strony Konkursowej, a w szczególności zapobiegania oraz wykrywania nadużyć, a także optymalizacji korzystania ze Strony Konkursowej w zakresie, w jakim pliki cookie mogą zbierać dane o zachowaniu w sieci czy adresie IP, dane pochodzące z cookie możemy połączyć z danymi pochodzącymi z Konkursu, zbieraniu zagregowanych statystyk.
 3. Podstawą prawną przetwarzania przez Organizatora danych osobowych Uczestnika i jego opiekuna prawnego w celu wskazanym w ust. 2 powyżej jest:
  • zgoda na przetwarzanie danych osobowych w celu udziału w Konkursie (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit a RODO);
  • prawnie usprawiedliwiony interes Organizatora – w celu kontaktu oraz obsługi, dochodzenia i obrony w razie zaistnienia wzajemnych roszczeń (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
  • wypełnienie obowiązków prawnych, w tym wynikających z przepisów prawa podatkowego (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
  • wykonania zadań realizowanych w interesie publicznym poprzez wypełnienie statutowych zadań Fundacji (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit e RODO).
 4. Zgłoszenie udziału w Konkursie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na:
  • przetwarzanie i publikowanie przez Organizatora Konkursu danych osobowych uczestników Konkursu zgodnie z zapisami RODO dla potrzeb związanych z przeprowadzeniem Konkursu;
  • wykorzystanie adresu e-mail na potrzeby realizacji Konkursu;
  • wykorzystywanie wizerunku uczestników Konkursu w materiałach stworzonych przez Fundację do celów promocyjnych Konkursu.
 5. Organizator będzie zbierał od uczestników konkursu na etapie zgłoszenia do konkursu
  następujące dane:
  • imię i nazwisko,
  • adres poczty elektronicznej (e-mail),
  • numer telefony,
  • w przypadku osób nieletnich — datę urodzenia.
 6. Dane osobowe Uczestnika mogą być ujawniane przez Organizatora podmiotom z nią współpracującym (odbiorcom) zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w zakresie ochrony danych osobowych, w szczególności podmiotom współpracującym przy realizacji Konkursu, a także podmiotom świadczącym usługi fakturowania, rozliczania należności, doręczania korespondencji i przesyłek, prawne, windykacyjne, archiwalne.
 7. Dane osobowe Uczestnika będą przetwarzane przez Organizatora przez okres niezbędny do przeprowadzenia Konkursu, a także do czasu rozliczenia oraz wygaśnięcia wzajemnych roszczeń, jak również przez okres konieczny do realizacji obowiązków publiczno – prawnych ciążących na Organizatorze, Dane osobowe Laureatów Konkursu będą przechowywane przez okres 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku.
 8. Osoby, których dane osobowe przetwarza Administrator, mają prawo do:
  • dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
  • sprostowania (poprawiania) swoich danych, jeśli są błędne lub nieaktualne, a także prawo do ich usunięcia, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa,
  • ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
  • wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem;
  • wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do umożliwienia Administratorowi zorganizowania Konkursu, powiadomienia uczestników nagrodzonych o przyznaniu nagród oraz przetwarzania danych w związku z prowadzoną działalnością promocyjno-informacyjną w ramach upowszechniania wiedzy o Konkursie.

Polityka cookies

 1. Portal korzysta z tzw. plików cookies (ciasteczek). Pliki te są zapisywane w pamięci urządzenia (komputera, telefonu, itd.) i umożliwiają Użytkownikom m.in., korzystanie ze wszystkich dostępnych funkcji Portalu.
 2. Korzystając z odpowiednich opcji przeglądarki, Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki cookies albo zablokować ich wykorzystywanie w przyszłości.
 3. Portal wykorzystuje cookies w celu zapamiętania informacji o sesji Użytkownika, w celach statystycznych, marketingowych albo udostępniania funkcji dla użytkowników.
 4. Pliki cookies zawierają między innymi następujące dane:
  • IP komputera,
  • informacja zawarta w plikach cookies lub innych podobnych technologiach,
  • dane dotyczące sesji,
  • dane przeglądarki internetowej,
  • dane dotyczące urządzenia,
  • dane dotyczące aktywności w Portalu.
 5. Każdy użytkownik ma możliwość wyłączenia plików cookies dokonując odpowiedniej konfiguracji przeglądarki. Jeśli użytkownik nie wyłączy wykorzystywania plików cookies w ustawieniach przeglądarki, oznacza to, że wyraża zgodę na ich wykorzystanie.
 6. W ramach Portalu jego administrator dokonuje profilowania – w odniesieniu do Użytkownika będzie to miało miejsce, jeśli ustawienia jego przeglądarki zezwalają na takie działania. Profilowanie to polega na automatycznej ocenie, jakimi usługami Użytkownik może być zainteresowany/a, wykorzystując do tego informacje o wyświetlanych treściach. Dzięki temu, reklamy usług wyświetlane w ramach usług internetowych, z których Użytkownik korzysta, będą bardziej dostosowane do jego potrzeb. Opisane profilowanie nie skutkuje podejmowaniem decyzji wywołujących wobec Użytkownika skutki prawne lub wpływających w podobnie istotny sposób.

Zmiany w polityce prywatności

Organizator może zmienić obowiązującą politykę prywatności, w szczególności w celu jej dostosowania do wymogów określonych obowiązującymi przepisami prawa, informując o dokonanych zmianach w Portalu.