Regulamin Konkursu Stąd Jestem!

Regulamin Konkursu na esej lub film poświęcony inspirującej, ciekawej postaci będącej krewnym (może być to pokrewieństwo biologiczne lub formalne uczestnika) – tekst jednolity.

Postanowienia ogólne

 1. Konkurs na esej lub film poświęcony inspirującej, ciekawej postaci będącej krewnym (zwany dalej Konkursem) jest prowadzony na zasadach niniejszego Regulaminu.
 2. Organizatorem Konkursu jest Fundacja Instytut Stanisława Staszica z siedzibą w Warszawie (02-972) przy ul. Al. Rzeczpospolitej nr. 2 lok. 10, wpisana do Rejestru Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji oraz Samodzielnych Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000470818, NIP 9512386154.
 3. Celem Konkursu jest zachęcenie Polaków, przede wszystkim młodych, do poszukiwania źródeł swojej tożsamości, czyli genealogii i pochodzenia. Umocnienie postawy patriotycznej poprzez uświadomienie wartości zakorzenienia. Budowanie postawy obywatelskiej i narodowej poprzez uświadomienie roli jaką pełni zastępowalność pokoleń, a także dziedziczona tradycja i wartości.
 4. Konkurs prowadzony jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 5. Informacje o Konkursie oraz Regulamin są publikowane na stronie internetowej Konkursu www.stadjestem.pl oraz na oficjalnej stronie Organizatora www.instytutstaszica.org .

Warunki uczestnictwa

 1. W ramach Konkursu Organizator przyzna nagrody rzeczowe za esej lub film poświęcony inspirującej, ciekawej, postaci będącej krewnym – może być to pokrewieństwo biologiczne lub formalne (zwane dalej Pracą).
 2. W Konkursie mogą wziąć udział wszystkie osoby fizyczne niezależnie od wieku, zwane dalej Uczestnikami. Osoby niepełnoletnie mogą uczestniczyć w Konkursie po uzyskaniu zgody opiekuna prawnego. Wzór zgody opiekuna prawnego stanowi Załącznik nr 1 niniejszego Regulaminu.
 3. Uczestnictwo w Konkursie jest dobrowolne i bezpłatne.
 4. Zgłoszenie uczestnictwa w Konkursie następuje poprzez prawidłowe wypełnienie formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie www.stadjestem.pl.
 5. Zgłoszenie nie może być anonimowe.
 6. Prawidłowo wypełniony formularz zgłoszeniowy musi zawierać:
  • akceptację postanowień Regulaminu,
  • aktywny link do udostępnionej pracy konkursowej będącej filmem lub załączoną pracę konkursową w przypadku eseju,
  • w przypadku osoby niepełnoletniej – zgodę opiekuna prawnego wraz oświadczeniem (wzór – Załącznik nr 1 do Regulaminu).
  • wszystkie inne niezbędne dane wskazane w Regulaminie i formularzu zgłoszeniowym.
 7. Prace Konkursowe można nadsyłać w terminie do 1 października 2023 roku, przy czym decydujące znaczenie ma data wpływu formularza zgłoszeniowego. Termin ten nie podlega przywróceniu.
 8. Każdy uczestnik może złożyć́ tylko jedną pracę konkursową podlegającą ocenie. W przypadku złożenia przez uczestnika więcej niż jednej pracy ocenie podlegać będzie praca złożona jako ostatnia – pozostałe prace nie będą podlegały ocenie.
 9. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w terminie zgłaszania prac do Konkursu.
 10. Potwierdzenie otrzymanych zgłoszeń konkursowych przez Organizatora nastąpi drogą elektroniczną na adres mailowy wskazany w formularzu zgłoszeniowym.
 11. Do udziału w Konkursie zostaną dopuszczone Prace wyłącznie tych uczestników Konkursu, którzy prawidłowo wypełnili formularz zgłoszeniowy i w przypadku uczestników niepełnoletnich załączyli zgodę opiekuna prawnego, o której mowa w ust. 2. Wzór zgody opiekuna prawnego stanowi Załącznik nr 1.
 12. Przystąpienie do Konkursu oznacza:
  1. akceptację przez Uczestnika lub jego opiekuna prawnego wszystkich warunków określonych w niniejszym Regulaminie, w tym wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora Konkursu,
  2. oświadczenie Uczestnika, że w przypadku przyznania mu nagrody zobowiązuje się najpóźniej do 1 listopada 2023 roku przenieść na Organizatora Konkursu prawa autorskie majątkowe
   do zgłoszonej Pracy na zasadach przewidzianych umową, której wzór stanowi załącznik nr 2.

Przedmiot Konkursu

 1. Przedmiotem Konkursu jest przygotowanie Pracy poświęconej inspirującej, ciekawej, postaci będącej krewnym (pokrewieństwo może być biologiczne lub formalne) w formie:
  1. eseju do 10 tysięcy znaków (ze spacjami)
   lub
  2. filmu trwającego maksymalnie 10 minut, zamieszczonego na platformie YouTube dostępnej pod adresem www.youtube.com. Dostępny pod linkiem film powinien być udostępniony w sposób umożliwiający obejrzenie go bez konieczności uzyskania dedykowanego dostępu.
 2. Praca powinna być wolna od treści naruszających normy społeczne i prawne oraz powszechnie uznawane za obelżywe. Praca niespełniająca tego kryterium nie będzie brana pod uwagę.

Nagrody konkursowe

 1. Nagrodami przewidzianymi w Konkursie są nagrody rzeczowe, które zostaną przyznane za trzy pierwsze miejsca – oddzielnie za esej i oddzielnie za film.
  1. za zajęcie pierwszego miejsca nagroda w postaci urządzenia elektronicznego MacBook Pro 13 o wartości do 10 000 zł brutto (słownie: dziesięć tysięcy złotych) łącznie z dodatkowym świadczeniem pieniężnym w wysokości 11,11% nagrody rzeczowej (odpowiadającą wysokości podatku dochodowego od wartości nagrody
   w Konkursie).
  2. za zajęcie drugiego miejsca nagroda w postaci urządzenia elektronicznego iPad
   lub iPhone 14 o wartości do 5 000 zł brutto (słownie: pięć tysięcy złotych) łącznie
   z dodatkowym świadczeniem pieniężnym w wysokości 11,11% nagrody rzeczowej (odpowiadającą wysokości podatku dochodowego od wartości nagrody w Konkursie).
  3. za zajęcie trzeciego miejsca zostanie przyznanych 5 (pięć) nagród równorzędnych każda w postaci urządzenia elektronicznego słuchawek AirPods o wartości do 1 000 zł brutto (słownie: tysiąc złotych).
 2. W przypadku Laureatów konkursu, będących osobami fizycznymi nieprowadzącymi działalności gospodarczej nagrody o wartości powyżej 2 000,00 zł podlegają̨ opodatkowaniu w formie zryczałtowanego podatku dochodowego w wysokości 10% od całkowitej wartości nagrody.
 3. Organizator zobowiązuje się̨ do rozliczenia zobowiązań́ podatkowych z tytułu Konkursu, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa podatkowego, tj. z ustawą z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2022 poz. 2647). Przyznana kwota pieniężna, która jest dodatkiem do Nagrody rzeczowej nie zostanie wypłacona Laureatowi Konkursu, tylko potracona na poczet zryczałtowanego podatku od nagród i odprowadzona przez Organizatora do właściwego urzędu skarbowego, na co Laureat Konkursu wyraża zgodę̨. Organizator jest odpowiedzialny za prawidłowe i terminowe rozliczenie podatku
  od wydanych nagród zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych.
 4. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi do dnia 1 listopada 2023 roku. Uczestnicy wyrażają zgodę na publikacje ich imion i nazwisk na stronie internetowej www.stadjestem.pl.
 5. Laureaci Konkursu zostaną powiadomieni o przyznanej nagrodzie w ciągu 7 dni od decyzji Komisji Konkursowej drogą elektroniczną z wykorzystaniem danych kontaktowych umieszczonych w formularzu zgłoszenia do Konkursu.
 6. Nagrody zostaną przekazane Laureatom Konkursu na terenie m. st. Warszawy w miejscu wskazanym przez Organizatora. O terminie i miejscu przekazania nagród Laureaci zostaną powiadomieni w terminie 14 dni od ogłoszenia wyników Konkursu.
 7. Zwycięskie prace zostaną zamieszczone na stronie internetowej www.stadjestem.pl i na oficjalnej stronie Organizatora www.instytutstaszica.org oraz esej zostanie wydany w druku.
 8. Komisja Konkursowa może odstąpić od przyznania poszczególnych lub wszystkich nagród w Konkursie.
 9. Laureat może zrzec się nagrody, w zamian nie przysługuje mu ekwiwalent pieniężny ani jakakolwiek inna nagroda. W przypadku zrzeczenia się, nagroda przepada bez prawa do dochodzenia jakichkolwiek roszczeń od Organizatora. W takim wypadku nagroda decyzją Organizatora może zostać przekazana kolejnemu Uczestnikowi, który spełnia kryteria zwycięscy.
 10. Nie jest możliwe odstąpienie prawa do nagrody osobom trzecim ani wypłacenie równowartości nagrody.

Komisja Konkursowa

 1. Konkurs prowadzony jest przez Komisję Konkursową składającą się z 3 (słownie: trzech) członków wskazanych przez Organizatora.
 2. Komisja Konkursowa ma prawo zasięgać opinii wybranych przez siebie ekspertów.
 3. Komisja Konkursowa podejmuje decyzje zwykłą większością głosów.
 4. Komisja Konkursowa ocenia zgłoszone prace biorąc pod uwagę:
  • zgodność z tematyką Konkursu,
  • oryginalność ujęcia,
  • poprawną formę,
  • wartość literacką,
  • potencjał historii do inspirowania innych,
  • uniwersalne przesłanie.
 5. Członkowie Komisji Konkursowej nie uczestniczą w ocenie zgłoszeń dokonanych przez osobę, z którą są w jakikolwiek sposób powiązani zawodowo lub prywatnie, co mogłoby mieć wpływ na wynik Konkursu.
 6. Komisja konkursowa wskazuje laureatów nagród po jednym za pierwsze i drugie miejsce oraz pięciu równorzędnych laureatów nagród za trzecie miejsce w Konkursie.

Prawa autorskie

 1. Uczestnik Konkursu lub jego opiekun prawny składając Pracę (esej lub film) oświadcza, że przysługują mu autorskie prawa majątkowe i osobiste do zgłoszonej pracy.
 2. Przekazana Praca nie może naruszać majątkowych i osobistych praw autorskich osób trzecich oraz ich dóbr osobistych.
 3. Laureaci nagród zobowiązani są do nieodpłatnego przeniesienia praw autorskich do swojej pracy konkursowej.
 4. Zawarcie umowy o przeniesienie praw autorskich nastąpi najpóźniej w dniu przekazania nagrody rzeczowej. Wzór umowy stanowi załącznik nr 2 do Regulaminu. W przypadku odmowy zawarcia umowy lub nie zawarcia umowy do dnia przekazania nagrody rzeczowej z przyczyn, za które Uczestnik Konkursu ponosi odpowiedzialność́, Komisja konkursowa unieważnia decyzję o przyznaniu nagrody temu Uczestnikowi Konkursu i wzywa Uczestnika Konkursu do zwrotu otrzymanej nagrody, jeżeli nagroda została Uczestnikowi Konkursu wydana. Nagroda przyznawana jest następnemu w kolejności Uczestnikowi Konkursu.

Przetwarzanie danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Uczestników Konkursu jest Fundacja Instytut Stanisława Staszica z siedzibą w Warszawie (02-972) przy ul. Al. Rzeczpospolitej nr. 2 lok. 10 (Organizator). Kontakt z administratorem możliwy jest pod powyższym adresem pocztowym lub pod adresem stadjestem@instytutstaszica.org.
 2. Dane osobowe Uczestnika Konkursu i jego opiekuna prawnego, będą przetwarzane w następujących celach:
  1. organizacji, promocji i przeprowadzenia Konkursu zgodnie z Regulaminem;
  2. kontaktu oraz obsługi, dochodzenia i obrony w razie zaistnienia roszczeń,
  3. wypełnienia obowiązków prawnych, w tym wynikających z przepisów prawa podatkowego.
  4. udzielania odpowiedzi na reklamacje zgłoszone w Konkursie
  5. poprawnego działania Strony Konkursowej, a w szczególności zapobiegania oraz wykrywania nadużyć́, a także optymalizacji korzystania ze Strony Konkursowej w zakresie w jakim pliki cookie mogą̨ zbierać́ dane o zachowaniu w sieci czy adresie IP, dane pochodzące z cookie możemy połączyć́ z danymi pochodzącymi z Konkursu, zbieraniu zagregowanych statystyk;
 3. Podstawą prawną przetwarzania przez Organizatora danych osobowych Uczestnika i jego opiekuna prawnego w celu wskazanym w ust. 2 powyżej jest:
  1. zgoda na przetwarzanie danych osobowych w celu udziału w Konkursie (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit a RODO);
  2. prawnie usprawiedliwiony interes Organizatora – w celu kontaktu oraz obsługi, dochodzenia i obrony w razie zaistnienia wzajemnych roszczeń (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
  3. wypełnienie obowiązków prawnych, w tym wynikających z przepisów prawa podatkowego (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
  4. wykonania zadań realizowanych w interesie publicznym poprzez wypełnienie statutowych zadań Fundacji (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit e RODO).
 4. Zgłoszenie udziału w Konkursie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na:
  1. przetwarzanie i publikowanie przez Organizatora Konkursu danych osobowych uczestników Konkursu zgodnie z zapisami RODO dla potrzeb związanych z przeprowadzeniem Konkursu;
  2. wykorzystanie adresu e-mail na potrzeby realizacji Konkursu;
  3. wykorzystywanie wizerunku uczestników Konkursu w materiałach stworzonych przez Fundację do celów promocyjnych Konkursu.
 5. Organizator będzie zbierał od uczestników konkursu na etapie zgłoszenia do konkursu następujące dane:
  1. imię̨ i nazwisko ,
  2. adres poczty elektronicznej (e-mail),
  3. numer telefony
  4. w przypadku osób nieletnich datę urodzenia
 6. Dane osobowe Uczestnika mogą być ujawniane przez Organizatora podmiotom z nią współpracującym (odbiorcom) zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w zakresie ochrony danych osobowych, w szczególności podmiotom współpracującym przy realizacji Konkursu, a także podmiotom świadczącym usługi fakturowania, rozliczania należności, doręczania korespondencji i przesyłek, prawne, windykacyjne, archiwalne.
 7. Dane osobowe Uczestnika będą przetwarzane przez Organizatora przez okres niezbędny do przeprowadzenia Konkursu, a także do czasu rozliczenia oraz wygaśnięcia wzajemnych roszczeń, jak również przez okres konieczny do realizacji obowiązków publiczno–prawnych ciążących na Organizatorze, Dane osobowe Laureatów Konkursu będą przechowywane przez okres 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku.
 8. Osoby, których dane osobowe przetwarza Administrator, mają prawo do:
  • dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
  • sprostowania (poprawiania) swoich danych, jeśli są błędne lub nieaktualne, a także prawo do ich usunięcia, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa,
  • ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
  • wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem;
  • wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do umożliwienia Administratorowi zorganizowania Konkursu, powiadomienia uczestników nagrodzonych o przyznaniu nagród oraz przetwarzania danych w związku z prowadzoną działalnością promocyjno-informacyjną w ramach upowszechniania wiedzy o Konkursie.

Postanowienia końcowe

 1. Uczestnik Konkursu ponosi wyłączną odpowiedzialność w przypadku, gdy jego zgłoszenie uczestnictwa w Konkursie będzie naruszało prawa osób trzecich lub powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
 2. Organizator zastrzegają sobie prawo do zmiany Regulaminu w trakcie trwania Konkursu. Wszelkie zmiany Regulaminu będą ogłaszane na stronie www.stadjestem.pl.
 3. Zasady przeprowadzania Konkursu określa wyłącznie niniejszy Regulamin oraz informacje i komunikaty publikowane w sprawie niniejszego Regulaminu na stronie internetowej Konkursu oraz oficjalnej stronie internetowej Organizatora.
 4. Wszelkie reklamacje związane z Konkursem należy zgłaszać pisemnie do Organizatora, na jego powyżej podany adres, wraz ze szczegółowym uzasadnieniem, pod rygorem wygaśnięcia jakichkolwiek roszczeń danej osoby w związku z Konkursem najpóźniej do 14 dni od daty ogłoszenia wyników Konkursu. Reklamacje związane z Konkursem rozstrzyga Komisja Konkursowa w terminie 14 dni od daty wniesienia reklamacji. Decyzja Komisji rozstrzygająca reklamację jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.
 5. Ostateczna interpretacja Regulaminu konkursu pozostaje w gestii Organizatora Konkursu.
 6. Wszelkie informacje na temat Konkursu uczestnicy Konkursu mogą uzyskać kontaktując się z przedstawicielami Organizatora Konkursu pod adresem stadjestem@instytutstaszica.org.
 7. Konkurs nie podlega przepisom ustawy z dnia 19 listopada 2009 roku o grach hazardowych.