Zmiana Regulaminu Konkursu Stąd Jestem!

Działając na podstawie § 8 [Postanowienia końcowe] ust. 2 Regulaminu na esej lub film poświęcony inspirującej, ciekawej postaci będącej krewnym (może być to pokrewieństwo biologiczne lub formalne uczestnika) zwanego dalej „Regulaminem” Organizator dokonuje zmiany postanowień Regulaminu poprzez:

 1.  zmianę § 2 [Warunki uczestnictwa] ust. 8, który przyjmuje brzmienie:
  8. Każdy uczestnik może złożyć́ tylko jedną pracę konkursową podlegającą ocenie. W przypadku złożenia przez uczestnika więcej niż jednej pracy ocenie podlegać będzie praca złożona jako ostatnia – pozostałe prace nie będą podlegały ocenie.
 2. zmianę § 3 [Przedmiot konkursu] ust. 1, który przyjmuje brzmienie:
  1. Przedmiotem Konkursu jest przygotowanie Pracy poświęconej inspirującej, ciekawej, postaci będącej krewnym (pokrewieństwo może być biologiczne lub formalne) w formie:
  a) eseju- do 10 tysięcy znaków (ze spacjami)
  lub
  b) filmu trwającego maksymalnie 10 minut, zamieszczonego na platformie YouTube dostępnej pod adresem www.youtube.com. Dostępny pod linkiem film powinien być udostępniony w sposób umożliwiający obejrzenie go bez konieczności uzyskania dedykowanego dostępu
 

Pozostałe postanowienia Regulaminu pozostają bez zmian.

Niniejsza zmiana Regulaminu wchodzi w życie z dniem jej opublikowania na stronie internetowej Konkursu www.stadjestem.pl.